1. DEFINITIONER

Kippu: Avser Kippu AB (556938-8522). Kippus System: Avser Kippus internetbaserade biljett-och säljsystem för försäljning av biljetter och andra varor. Definitionen innefattar såväl teknisk lösning som inkluderade tjänster, som t ex support. Arrangören: Avser den avtalspart som med hjälp av Kippus System förmedlar och/eller säljer biljetter eller andra varor. Slutkund: Avser den individ eller organisation som nyttjar Kippus System för köp av Arrangörens biljetter eller varor. Arrangören och Kippu kallas nedan även individuellt ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

2. INLEDNING

Arrangören önskar nyttja Kippus System för försäljning och administration av evenemangsbiljetter och relaterade varor. Kippu skall därför bereda Arrangören denna möjlighet enligt vad som anges i detta avtal (”Avtalet”).

3. ARRANGÖRENS NYTTJANDE AV KIPPUS SYSTEM

3.1. LEVERANSOMFÅNG

Kippu åtar sig att; • ge Arrangören tillgång till Kippus System, • till Arrangören redovisa den försäljning som skett via Kippus System, samt • ombesörja all leverans av de Kippu biljetter som sålts via Kippus System.

3.2. KIPPU ÄR OMBUD FÖR ARRANGÖREN

Arrangören ansvarar till fullo för sitt evenemang och Kippu ansvarar därmed inte för någon del i evenemanget. Kippu är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för någon kund som härrör från evenemanget och som därmed är Arrangörens ansvar. I händelse av att en Slutkund ändå framställer krav mot Kippu skall Arrangören ersätta Kippu för alla kostnader och skador detta orsakar Kippu, inklusive men inte begränsat till vad Kippu får utge till Slutkunden, samt ombuds- och rättegångskostnader. I och med att Kippu agerar ombud för Arrangören skall Kippu inte redovisa moms. I händelse av att Skatteverket begär att Kippu skall betala moms för försålda biljetter eller varor äger Kippu rätt att fakturera Arrangören för detta i efterhand.

3.3. ARRANGÖRENS ANSVAR

Arrangören ansvarar för att;

 • lägga upp evenemang, biljetter och varor i Kippus System,
 • anpassa den grafiska utformningen av dessa i Kippus System,
 • ombesörja valideringen av biljetter i entrén, samt
 • leverera fysiska varor (andra varor än biljetter) om inte annat skriftligen överenskommits

3.4. BILJETTER OCH VAROR

Arrangören äger rätt att via Kippus System försälja biljetter och varor till vilka Arrangören äger upphovsrätten, eller för vilka Arrangören har avtal med upphovsrättsinnehavaren som berättigar Arrangören till sådan försäljning. Arrangören skall om Kippu så begär styrka att så är fallet. Om Kippu anser att Arrangören brister i att tillgodose sådan begäran äger Kippu rätt att ta bort varan eller varorna från Kippus System och Arrangören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av att detta. Arrangören äger inte rätt att via Kippu försälja eller marknadsföra biljetter eller varor som kan anses stötande eller som enligt lag eller regelverk från betalningsförmedlare ej får försäljas på detta sätt. Om Kippu anser att Arrangören biljetterna eller varorna brister i detta hänseende äger Kippu rätt att ta bort varan eller varorna från Kippus System och Arrangören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av att detta. I händelse av att någon väcker talan mot eller i övrigt framställer krav mot Kippu skall Arrangören ersätta Kippu för alla kostnader och skador detta orsakar Kippu, inklusive men inte begränsat till vad Kippu får utge till den som framställt kravet, samt ombuds- och rättegångskostnader.

3.5. ÅTERKÖP OCH ÅTERBETALNINGAR

För återköp av evenemangsbiljetter har Distans- och Hemförsäljningslagen särskilda regler. Kippu kan initiera och verkställa återbetalning i händelse av att Kippu bedömer att skyldighet föreligger enligt lag eller att annat handlande skulle vara etiskt oförsvarbart. För fysiska varor (exempelvis T-shirts, programblad etc) som levereras före evenemanget gäller distansavtalslagens regler om ångerrätt vilka innebär att en köpare har rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Nedladdade varor, till exempel musik eller video som levereras genom att laddas ner till köparens dator återköps som regel ej. Kippu kan emellertid på sätt som anges i första stycket verkställa återköp.

4. AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR

Utöver nedan angivna belopp utgår lagstadgad mervärdesskatt om inte annat särskilt anges.

4.1. SERVICEAVGIFT

Summa på köpet Avgift
0 kr 0 kr
1 kr – 99 kr 9 kr
100 kr – 199 kr 15 kr
200 kr – 499 kr 19 kr
500 kr – 999 kr 29 kr
1000 kr – 1 499 kr 39 kr
1 500 kr – 1 999 kr 49 kr
För varje ytterligare 1000 kr + 10 kr

4.2. FÖRSÄLJNING ÖVER DISK

Arrangören kan välja att sälja biljetter via Kippu över disk.

4.3. AVRÄKNINGAR

Arrangören är berättigad att med en viss fördröjning från Kippu erhålla den summa som flutit in till Kippu som en följd av försäljning av Arrangörens biljetter och varor via Kippus System med avdrag för de serviceavgifter till vilka Kippu är berättigad samt genomförda återbetalningar. Det återstående beloppet kallas Avräkningsbelopp. Utbetalning sker till konto/giro enligt vad som anges i Arrangörsfakta vilket anges i Arrangörens konto i Kippus System. I det fall Arrangören har en fordran mot Kippu och Kippu i sin tur har en fordran mot Arrangören har Kippu rätt att avräkna Arrangörens fordran på den betalning Kippu har att erlägga till Arrangören.

4.4. RAPPORTERING

Arrangören kan när som helst via Kippus System hämta ut uppdaterade rapporter om försäljning. Rapporterna omfattar försäljning på dags-, vecko- eller månadsbasis och innefattar alla sålda artiklar och momsredovisning för dessa. Varje rapport täcker ett evenemang och en valuta.

4.5. KASSAFLÖDE OCH AVRÄKNINGAR

Varje utbetalning från Kippu till Arrangören följs av ett e-mail med länk till redovisning av de köp som Avräkningen omfattar. Detta e-mail skickas till den adress som är angiven i Kippus System av Arrangören.

4.6. KREDITVÄRDIGHET MM.

Kippu äger rätt att när man så bedömer skäligen påkallat genomföra en värdering av Arrangörens kreditvärdighet. Arrangören är skyldig att medverka till att en sådan värdering kan genomföras effektivt, baseras på korrekt information och blir så rättvisande som möjligt. Om Arrangörens kreditvärdighet bedöms bristfällig, eller om annan omständighet inträffar som skäligen kan anses påverka Arrangörens vilja eller förmåga att fullgöra sina åtaganden gentemot Kippu, Slutkund, bank, kortföretag eller annan betalningsförmedlare (”Berörd Part”) äger Kippu rätt att utan föregående varning omedelbart vidtaga skäliga åtgärder i syfte att tillvarata den Berörda Parten eller Kippus intressen. Exempel på sådana åtgärder kan vara att för Arrangören stänga av en viss betalmetod eller fördröja utbetalningar.

4.7. OBESTÅND

Om Arrangören hamnar på obestånd, rekonstruktion, inleder konkursförfarande, träder i likvidation eller annan därmed jämförbar omständighet faller Arrangörens rätt till den del av innestående och därefter tillkommande Avräkningsbelopp som kan komma att återföras till Slutkund. Först när obeståndssituationen har hävts eller när perioden under vilken belopp kan återföras till Slutkund är till ända får Arrangören rätt till kvarvarande Avräkningsbelopp.

5. SUPPORT TILL ARRANGÖREN

Kippu tillhandahåller fri support till Arrangören under vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 via support@kippu.se eller telefonnummer 0737-39 02 49. Alla supportärenden besvaras inom 2 arbetsdagar.

6. DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kippu skall övervaka, underhålla och vidta förebyggande åtgärder för att tillse att Kippus System fungerar kontinuerligt, med en drifttid på 99 procent över varje kalenderår. Som ett led i att ständigt hålla högsta kvalitet på levererade tjänster, uppgraderas Kippus system kontinuerligt. Uppgraderingar är nödvändiga och ger ökad funktionalitet och bidrar till att på sikt förhindra onödiga driftsavbrott. Kippu tar i möjligaste mån hänsyn till rådande systemaktivitet och tillser om så är möjligt att ev. pågående köp kan fullbordas, samt att systemarbete ej förläggs till perioder när Kippu används för inpassering på evenemang.

7. DATA, INTEGRITET OCH PERSONUPPGIFTER

Kippu är Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (”PUL”) vilket innebär att Kippu skall tillse att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt PUL och har till exempel ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Kippu äger all information och all data som lagras på Kippus servrar undantaget upphovsrättskyddat material. Arrangören äger rätt att ta del av all data Arrangören själv lagt upp på Kippus servrar (”Arrangörsdata”), data som relaterar till köp av Arrangörens biljetter och varor (”Köpdata”) samt data som relaterar till medlemskap kopplade till Arrangören (”Medlemsdata”) inom ramen för de begränsningar som anges nedan. För dessa tre typer av data är Arrangören inte berättigad att ta del av data utan relevans, exempelvis fält som enbart har betydelse för Kippus Systems funktioner. Arrangören äger aldrig rätt att ta del av känslig information som relaterar till kort- eller bankbetalningar. Kippu är skyldig att hantera Arrangörs-, Medlems- och Köpdata konfidentiellt. Emellertid äger Kippu rätt att på valfritt sätt använda sådan data när det är anonymiserat på så sätt att vare sig Slutkund eller Arrangör kan identifieras. Arrangören är skyldig att hantera Medlems- och Köpdata enligt PUL och annan vid varje tillfälle tillämplig lagstiftning samt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Kippu äger rätt att erbjuda en gemensam inloggning och gemensam administration av en individs alla medlemskap kopplade till arrangörer som nyttjar Kippus System.

8. SEKRETESS

I och med Arrangörens nyttjande av Kippus System kommer Kippu att få tillgång till känslig information om Arrangören och Arrangören detaljerad insyn i Kippu (dock ej någon information om andra arrangörer). Tillit och respekt för informationens känsliga natur är en förutsättning för ett gott samarbete och detta avsnitt reglerar hur Kippu och Arrangören förhålla sig. Med information förstås all information såväl skriftlig, muntlig som i annan form, som Part erhåller eller har erhållit från andra Parten och som har samband med Kippu, nyttjandet av Kippus System, vad som följer av Avtalet eller som utan sådant samband i övrigt är av konfidentiell natur såsom exempelvis ekonomiska uppgifter, planer, affärsförhållanden, avtalsutformning, specifikationer, tekniska data, programvara, datafiler, know-how och processkunnande (”Information”). Parterna förbinder sig att behandla Informationen konfidentiellt och äger därför ej, direkt eller indirekt, utlämna någon del av Informationen till någon tredje man. Parterna förbinder sig vidare att inte använda Informationen för annat ändamål än Arrangörens nyttjande av Kippus System liksom att vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att tillgrepp eller utlämnande sker eller att Informationen utnyttjas för annat ändamål eller på annat sätt än vad som anges här För varje annat utnyttjande än ovanstående av Informationen krävs särskilt i förväg träffat avtal med den andra Parten. Parterna förbinder sig vidare att inte utlämna Informationen till andra än de inom den egna organisationen som behöver Informationen för tidigare nämnda ändamål och Parterna skall tillse att de som får del av Informationen ej utlämnar eller utnyttjar Informationen. Åtagandena enligt ovan skall inte gälla för sådan del av Informationen som:

 • bevisligen var känd för mottagande Part innan den mottogs i anslutning till detta sekretessavtal,
 • är tillgänglig för allmänheten i skriftlig form,
 • blir tillgänglig för allmänheten i skriftlig form på annat sätt än genom mottagande Parts handlande eller oförmåga att handla, eller
 • erhållits av mottagande Part utan sekretesskyldighet från tredje man som inte är sekretesskyldig i förhållande till den andra Parten.
Om endera Part, enligt lag eller myndighetspåbud eller liknande blir skyldig eller ser sig tvingad att lämna ut Information, skall Parterna samråda därom innan så sker. Äganderätten till Informationen liksom varje immateriell rättighet förbunden med Informationen skall kvarbli hos den Part som lämnat Informationen. Denna sekretessöverenskommelse gäller under avtalstiden samt under en period om två (2) år därefter.

9. FÖREBYGGANDE AV BROTT

Kippu arbetar aktivt för att förhindra brott samt att utreda misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till biljetthantering och annat nyttjande av Kippus System, exempel på sådana handlingar är kortbedrägeri, identitetsstöld och förfalskning. Kippu arbetar på samma sätt för att förhindra att Slutkund bryter mot villkoren för användandet av Kippus System, exempel på sådan överträdelse är köp av biljetter i spekulativt syfte. För detta ändamål är Kippu berättigat att på konfidentiell basis delge företag, organisationer eller myndigheter som samarbetar med Kippu all information som kan anses relevant. Kippu äger rätt att i syfte att förhindra brott eller allvarlig regelöverträdelse utan föregående varning och med omedelbar verkan vidta åtgärder som omöjliggör för en Slutkund att därefter köpa respektive sälja biljetter, detta kan exempelvis ske genom att IP-adresser, kortnummer eller konton spärras. Det åligger Arrangören och Kippu att följa tillämpliga lagar och regler för försäljning av biljetter, så som exempelvis Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Om Arrangör bryter mot, eller Kippu har anledning att misstänka brott mot, tillämpliga lagar och regler äger Kippu rätt att vidtaga åtgärder för att förhindra vidare överträdelse samt skydda sina egna eller tredje parts intressen. Dylika åtgärder kan inkludera, men är inte begränsat till, låsning av användarkonton, stängning av arrangemang för försäljning eller innehållande av Avräkningsbelopp.

10. PARTERNAS ANSVAR

Parterna skall ansvarsfullt och professionellt efterleva och utföra de tjänster och åtaganden som regleras i Avtalet. För tjänster som Kippu upphandlar från tredje part, exempelvis serverlösningar och betalningstjänster, har Kippu gentemot Arrangören samma ansvar som underleverantören har gentemot Kippu. Föreligger fel eller brist i Kippus System skall Kippu såvida annat inte följer av annan bestämmelse i Avtalet utan oskäligt dröjsmål avhjälpa sådant fel eller brist om så är möjligt. Skada som åsamkas Part med anledning av att den andra Parten ej fullgjort sina åtaganden enligt Avtalet skall ersättas av den vållande Parten förutsatt att avtalsbrottet skett genom vårdslöshet eller uppsåt. Part ansvara dock ej för förlust av information. Varken Kippu eller Arrangören svarar heller i något fall för indirekta skador såsom utebliven inkomst etc. som kan vållas den andra Parten. Skadelidande Part skall vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. För att kunna göra gällande rätt till ersättning skall reklamation ske till avtalsbrytande Parten genom skriftligt meddelande senast trettio (30) dagar efter att den drabbade Parten märkt, eller bort märka grunden för kravet. Arrangören bär det fulla ansvaret för att tillse att man inte enligt lag eller redan ingångna avtal är förhindrad att engagera Kippu och använda Kippus System på det sätt som anges i Avtalet.

11. MEDDELANDEN

Meddelanden enligt Avtalet skall skickas till Arrangörens mailadress som den registrerats av Arrangören i Kippus system, respektive till support@kippu.se. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet om Partens mailserver inte meddelar att meddelandet inte har levererats.

12. AVTALSTID, OMFATTNING OCH ÖVERFÖRING

Avtalet gäller från dagen för dess undertecknande och löper med en initial period om 90 dagar.

12.1. FÖRLÄNGNING OCH UPPSÄGNING

Avtalet förlängs med oförändrade villkor för en period om ytterligare 30 dagar om inte endera Parten säger upp Avtalet. Vidare äger vardera Parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten träder i likvidation, inställer betalningar, försätts i konkurs eller bryter mot lagar och regler enligt vad som specificeras i punkt 9.1. Part har omedelbar upplysningsplikt om sådan situation skulle uppstå. Kippu äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kippu bedömer att Arrangören inte agerar ansvarsfullt och professionellt gentemot biljettköpare och andra intressenter enligt Avtalet.

12.2. ÖVERFÖRING OCH FÖRÄNDRING

Vid en eventuell förändring av Kippus ägarförhållanden eller företagsstruktur kan en annan juridisk person träda i Kippus ställe utan föregående godkännande från Arrangören. Nya Villkor, samt uppdaterade priser inför en ny avtalsperiod, kan utfärdas av Kippu och delges Arrangören genom meddelande via Kippus Systems administrationsgränssnitt i kombination med e- post till Arrangören. Nya Villkor träder i kraft trettio (30) arbetsdagar efter delgivning och med ikraftträdandet upphör alla tidigare Villkor att gälla. Funktioner, tjänster, försäljningskanaler och betalmetoder som tillkommer under avtalstiden skall regleras genom tilläggsavtal mellan Parterna.

12.3. GILTIGHET

Avtalet är bindande för Arrangören i och med att dessa villkor godkänns digital. För att avtalet skall bli bindande för Kippu krävs dock att såväl Arrangören som Kippu undertecknar avtalet i original genom behöriga firmatecknare.

13. FORCE MAJEURE

Om Part förhindras att fullgöra Avtalet av omständigheter som inte skäligen hade kunnat förutses vid Avtalets träffande och vars följder skäligen inte kunnat undvikas, såsom;

 • strejk eller arbetsnedläggelse av tredje part,
 • krig eller naturkatastrof,
 • omfattande och långvariga el- eller teleavbrott,
 • nationellt undantagstillstånd eller åtgärder tagna av nationell regering eller liknande,
skall detta, om det påverkar Avtalets utförande, utgöra befrielsegrund som medföra framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och annan påföljd. Part som önskar befrielse enligt ovanstående skall utan dröjsmål meddela den andra Parten därom.

14. TVISTLÖSNING

Avtalet skall lyda under Svensk lag. Tvist i anledning av Avtalet och dess tolkning och tillämpning skall avgöras genom allmän domstol. Tvist skall anhängiggöras vid Nyköpings tingsrätt.