Köp och leveransvillkor för Kippu AB (556938-8522), nedan kallat ”Kippu”.

Leveransvillkoren gäller mellan Kippu (som ombud för Arrangören) och den som är kund (dvs. bl.a. du) på webbplatsen kippu.events.

1. ALLMÄNT

Kippu har ett försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja sina biljetter och varor till sina kunder. Kippu står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget arrangemang och sina egna varor och Kippu ansvarar därmed inte för någon del i arrangemanget. Kippu är således inte ansvarigt för arrangemangets innehåll eller genomförande eller för varornas kvalitet och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till arrangemanget/varorna och Arrangörens ansvar. Frågor av denna typ hänvisar vi till Arrangören för respektive arrangemang.

2. ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP

För ångerrätt och öppet köp gäller olika regler beroende på vad du köpt.

  • Biljetter. En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp.
  • Varor (ej biljetter). Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Om varorna (exempelvis matpaket, programblad osv) levereras av arrangören på plats på evenemanget gäller vanligtvis att de inte kan returneras efter det att de hämtats ut. Kontakta arrangören för mer information.
  • Nedladdade Varor. Till exempel musik eller video som levereras genom att laddas ner till din dator återköps ej.
Fraktkostnad och andra avgifter återbetalas ej.

2.1 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILJETTER

Kippu förbehåller sig rätten att boka av bokningar eller köp som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, dvs köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av Arrangören eller Kippu och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.

Om ett arrangemang ställs in bör du omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör, som ansvarar för frågor om eventuellt återlösen av biljetter. Kippu har inget ansvar för återlösen, men i vissa fall återlöser Kippu på uppdrag av Arrangören biljetter vid inställt arrangemang. Vid inställt arrangemang återbetalas inte porto och andra avgifter som betalts i samband med köpet av biljetten.

2.2 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR NEDLADDADE VAROR

Med Nedladdade Varor avses till exempel musik, bilder eller video. Dessa är om inte annat anges upphovsrättsskyddade verk. Alla Nedladdade Varor får bara användas för privat, icke-kommersiellt bruk om inte annat särskilt anges. Du får inte ge andra personer tillgång till Nedladdade Varor.

3. DRIFTSAVBROTT

Kippu ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av kippu.events.

4. PERSONUPPGIFTER

4.1 Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i ”Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning”. Syftet med lagen är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt lagen får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att Kippu, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar när du besöker kippu.events. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du beställer på denna webbsida, samt andra uppgifter du själv väljer att lämna. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

Personuppgifter som Kippu får av dig behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Kippus verksamhet. Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, biljetter och liknande. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via mail och webbformulär. Personnummer används för statistik, för att koppla biljetter till individer och för att vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag. Kippu lämnar information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning. I övrigt så lämnar Kippu aldrig ut personuppgifter till tredje part utan att du godkänt det.

4.2 Insamling

Personuppgifter samlas in genom till exempel registreringssidan, mail, biljettköp och webformulär. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att Kippu ska kunna administrera evenemang eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål. De uppgifter i vårt register som används för att sända dig biljetter och nyhetsbrev sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

4.3 Rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna. Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet. I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

En begäran om registerutdrag eller annan begäran mailas till hello@kippu.se från samma mailadress som kontot är registrerat på. En sådan begäran hanteras inom en månad efter den inkommit. Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@kippu.se

5. TVISTLÖSNING

Detta avtal skall lyda under Svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal och dess tolkning och tillämpning skall avgöras genom allmän domstol. Tvist skall anhängiggöras vid Nyköpings tingsrätt. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, vi följer alltid deras rekommendationer.