Köp och leveransvillkor för NärCon IT AB (556938-8522), nedan kallat ”Kippu”.

Leveransvillkoren gäller mellan Kippu (som ombud för Arrangören) och den som är kund (dvs. bl.a. du) på webbplatsen kippu.events.

1. ALLMÄNT

Kippu har ett försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja sina biljetter och varor till sina kunder. Kippu står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget arrangemang och sina egna varor och Kippu ansvarar därmed inte för någon del i arrangemanget. Kippu är således inte ansvarigt för arrangemangets innehåll eller genomförande eller för varornas kvalitet och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till arrangemanget/varorna och Arrangörens ansvar. Frågor av denna typ hänvisar vi till Arrangören för respektive arrangemang.

2. ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP

För ångerrätt och öppet köp gäller olika regler beroende på vad du köpt.

  • Biljetter. En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp.
  • Varor (ej biljetter). Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Om varorna (exempelvis matpaket, programblad osv) levereras av arrangören på plats på evenemanget gäller vanligtvis att de inte kan returneras efter det att de hämtats ut. Kontakta arrangören för mer information.
  • Nedladdade Varor. Till exempel musik eller video som levereras genom att laddas ner till din dator återköps ej.
Fraktkostnad och andra avgifter återbetalas ej.

2.1 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILJETTER

Kippu förbehåller sig rätten att boka av bokningar eller köp som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, dvs köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av Arrangören eller Kippu och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa.

Om ett arrangemang ställs in bör du omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör, som ansvarar för frågor om eventuellt återlösen av biljetter. Kippu har inget ansvar för återlösen, men i vissa fall återlöser Kippu på uppdrag av Arrangören biljetter vid inställt arrangemang. Vid inställt arrangemang återbetalas inte porto och andra avgifter som betalts i samband med köpet av biljetten.

2.2 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR NEDLADDADE VAROR

Med Nedladdade Varor avses till exempel musik, bilder eller video. Dessa är om inte annat anges upphovsrättsskyddade verk. Alla Nedladdade Varor får bara användas för privat, icke-kommersiellt bruk om inte annat särskilt anges. Du får inte ge andra personer tillgång till Nedladdade Varor.

3. DRIFTSAVBROTT

Kippu ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av kippu.events.

4. PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att Kippu, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar när du besöker kippu.events. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du beställer på denna webbsida, samt andra uppgifter du själv väljer att lämna. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Kippu, samt lämnas ut till den Arrangör som du köper biljetter eller varor av. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till andra externa mottagare. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

5. TVISTLÖSNING

Detta avtal skall lyda under Svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal och dess tolkning och tillämpning skall avgöras genom allmän domstol. Tvist skall anhängiggöras vid Nyköpings tingsrätt. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, vi följer alltid deras rekommendationer.